Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ***(SurekliEgitim.com) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca katılımcılarımızın, çalışanlarımız ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

TANIMLAR

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu aydınlatma metninde isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri kişisel veri olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/17 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim SurekliEgitim.com (VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ***)’dur.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileri işleme amacımız kurumumuz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak; sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SurekliEgitim.com) tarafından aracı hizmet sağlayıcı olarak sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SurekiEgitim.com) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SurekiEgitim.com) ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir;

SurekliEgitim.com’un veri tabanına kayıt olmanız halinde;

  • SurekliEgitim.com için tanıtım, etkinlik, eğitim ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında rıza vermeniz halinde görsel ve işitsel kayıtların alınmasının gerekmesinde,
  • Kurumumuzda yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde
  • Kurumumuz ve kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde,
  • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde,
  • Kurumumuzun güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde,
  • Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde,
  • Kurumun sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ***(SurekliEgitim.com) tarafından aracı hizmet sağlayıcı olarak sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SurekliEgitim.com) tarafından aracı hizmet sağlayıcı olarak sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde VOLTRON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SurekliEgitim.com) iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, kimlik belgeniz, sözlü olarak kurumumuzun sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca kurumumuzun faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Herkes kurumumuza başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru kurumumuza, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

 BAŞVURU ŞEKLİ

 BAŞVURU ADRESİ

 Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi

 Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/17 Beşiktaş/İSTANBUL / Vergi No: 9250956563 / Vergi Dairesi: Beşiktaş V.D.

Talebin elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak iletilmesi

 kurumsal@surekliegitim.com

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde kurumumuzca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Credit Card Logos